Catalog

182 Canlyniadau


 • Gwybodaeth am lifogydd a rhybuddion amgylcheddol eraill gan Cyfoeth Naturiol Cymru.

  I'w weld dan
  Gwefan Amgylchedd Llifogydd
 • Haenau SGDd (GIS) yn dangos helaethrwydd a dosbarthiad adar môr yn nyfroedd Cymru. Mae’r set ddata’n cynnwys data crai sy’n dangos arsylwadau’n ymwneud â’r holl adar môr a’r gridiau a grëwyd lle y dangosir dwysedd y rhywogaethau sy’n hedfan ac yn eistedd ar raddfa grid 3 cilometr a chwmpas yr arolwg. Pwrpas y gwaith cipio data hwn

  ...Mwy
 • O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016), mae Adran 7 yn ei gwneud hi'n ofynnol i lunio rhestrau bioamrywiaeth. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys mathau o gynefinoedd sy’n "bwysig iawn" at ddibenion cynnal a gwella bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. Mae'r rhestr hon yn disodli'r ddyletswydd yn Adran 42 Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006. Mae'r set ddata hon yn

  ...Mwy
 • Mae hwn yn arddangos y data samplu mewnbwn ac allbwn chwarterol a adroddir gan weithredwyr, y mae'n ofynnol i gyfleusterau deunyddiau cymwys ei ddarparu o dan y rheoliadau. Nid yw hyn yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a adroddir gan safleoedd nad yw'n ofynnol iddi gael ei samplu. Câi data ar gyfer Cymru a Lloegr ar gyfer y cyfnod cyn 2020 ei gyhoeddi ar Borth WRAP yn flaenorol.

  Data a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Roedd y dosbarthiad Amcanion Ansawdd Afon (RQO) yn cael ei ddefnyddio i gynllunio gwelliannau mewn ansawdd dŵr tan 2006 pan orffennodd y cynllun.   Roedd RQOau yn cael eu rhoi i afonydd mawr (yn ddibynnol ar lif yr afon). Roedd samplau cemegol yn cael eu cymryd 12 gwaith y flwyddyn. Byddai unrhyw fethiannau yn ansawdd yr afon, eu rhesymau a'r gweithrediadau i'w rhoi ar waith, yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n monitro safleoedd dŵr nofio yn Nghymru a ganfyddwyd o fewn Cyfarwyddeb Dyfroedd Nofio CE 2006/7. Cymerir samplau trwy gydol y tymor nofio o fis Mai hyd at ddiwedd Medi ac maen nhw'n cael eu dadansoddi am ddau baramedr: Escherichia coli ac enterococci coluddol. Cyflwynir dosbarthiad ansawdd dŵr nofio, fel arfer yn seiliedig ar bedair blynedd o ganlyniadau sampl, ar

  ...Mwy
 • Yr Archif Genedlaethol Llif Afon yw canolbwynt y DU ar gyfer data llif afon a phrif archif llifau dyddiol a briglifoedd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Mae'r archif yn cynnwys data dyddiol, misol a briglif o dros 1,500 o orsafoedd mesur ledled y DU. Mae'r Archif Genedlaethol Llif Afon yn meddu ar ystod eang o wybodaeth hydrolegol i helpu i ddeall a dehongli llifau afon mesuredig. Yn ogystal â

  ...Mwy
 • Catalog o Fodelau Tir Digidol (DTM) a Modelau Arwyneb Digidol (DSM) LiDAR Hanesyddol yng Nghymru a ddarperir gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda hyperddolenni lawrlwytho.

  Dyma ased dros dro a ddarperir hyd nes y caiff ateb mwy parhaol ei ddatblygu trwy borth ‘Lle’ Llywodraeth Cymru. O’r herwydd, gall newid.

  Mae’r data ar gael, yn dibynnu ar amser a lleoliad, mewn cydraniadau

  ...Mwy
 • Mae’r cofnod yn cynnwys data sy’n gysylltiedig â cheisiadau hanesyddol am drwyddedau morol yng Nghymru, a rhai sydd wedi dod i ben. Mae’r data’n galluogi’r arfer o fapio lleoliad y ceisiadau fel y gellir asesu unrhyw effeithiau cyfunol gyda chynigion eraill.

  Cydnabyddiaeth

  Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Morol
 • Mae data tymheredd dŵr yn cael ei gasglu a'i storio gan Cyfoeth Naturiol Cymru am wahanol resymau ac mewn gwahanol leoliadau. Gall cyfresi amser o dymheredd arwyneb dŵr ddangos newid hinsawdd ac ymatebion ecolegol cysylltiol. Crëwyd archif yn 2007 fel rhan o brosiect ymchwil, ac mae'n goladiad unigryw rhwng data tymheredd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaethau'r Amgylchedd o fwy na 30,000

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae Ardaloedd Basn Afon y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 1 yn cynnwys nodweddion sydd wedi cael eu coladu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae erthygl 2, cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio'n 'ardal o dir a môr, sy'n cynnwys un neu fwy o fasnau afon cyfagos ynghyd â'r dyfroedd tir ac arfordirol cysylltiedig'. Mae'r set ddata

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn cynnwys ffiniau Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) a ddynodwyd yng Nghymru. Daeth Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau'r Gymuned Ewropeaidd i rym yn1992 gyda'r nod o warchod bioamrywiaeth trwy ddiogelu ystod eang o gynefinoedd a rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion. Mae pob ACA, ynghyd ag Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a ddynodwyd o dan Gyfarwyddeb Adar

  ...Mwy
 • Fel tirweddau, mae morweddau’n adlewyrchu’r berthynas rhwng pobl a lleoedd a’r rhan sydd gan hyn wrth ffurfio cyd-destun ein bywydau bob dydd. Mae Ardaloedd Cymeriad Morol yn tynnu sylw at ddylanwadau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol hollbwysig sy’n gwneud cymeriad pob morwedd yn arbennig ac yn unigryw. Comisiynwyd CNC ar ran Llywodraeth Cymru i bennu cymeriad

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Morol
 • Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffiniau ar gyfer y 48 o ardaloedd cymeriad tirwedd rhanbarthol yng Nghymru. Pwrpas y gwaith cipio data oedd gwahaniaethu’n ddaearyddol rhwng gwahanol ranbarthau yng Nghymru o safbwynt hunaniaeth y dirwedd a pha nodweddion a phriodweddau sy’n gwneud un rhanbarth yn wahanol i un arall. Caiff y gwahaniaethau a’r sbardunau polisi hyn eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Amgylchedd
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol yr holl Ardaloedd Gwarchodaeth Gofodol (AGG) yng Nghymru. Yn unol â Chyfarwyddeb Adar  1979  y CE rhaid i aelod wladwriaethau sefydlu AGA i warchod cynefinoedd dau gategori o adar:

  i) Rhywogaethau sy'n brin neu'n fregus - mae pedwar deg wyth ohonynt yn y DU.

  ii) Rhai rhywogaethau mudol sy'n ymweld â'n glannau yn

  ...Mwy
 • Dyma’r setiau data gofodol sy'n crynhoi’r polygonau graddau ar gyfer Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru.

  Cydnabyddiaeth

  Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.

 • Ardal hamdden sy'n cael ei rheoli ac sydd â ffin ffisegol (e.e. maes parcio, lle chwarae neu adeilad). Mae yna nifer o Fathau o Asedau:

  - Cerbydau - ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y CNC neu nodwedd naturiol a ddefnyddir yn aml, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. Maes parcio, cilfan)

  - Ardal Ymwelwyr -  ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Coedwigaeth
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol yr holl Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yng Nghymru. Dynodir AHNE dan Ddeddf Cefn Gwlad 1949, ond yn wahanol i Barciau Cenedlaethol, nid yw AHNE yn cael eu creu’n benodol ar gyfer cyfleoedd hamdden. Fodd bynnag, mae hamdden yn dderbyniol o fewn AHNE os yw'n gyson â chadwraeth a gwella harddwch naturiol ac anghenion

  ...Mwy
 • Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 1 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli o lifogydd dŵr wyneb yn unig (o ddŵr wyneb ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin). Nodwyd yr ardaloedd hyn at ddiben yr Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd cyntaf o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009 gan ddefnyddio canllawiau a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 2 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli ar draws pob ffynhonnell perygl llifogydd. Cawson nhw eu nodi at ddiben yr ail Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009. Pennwyd y trothwy ar gyfer cymunedau sydd mewn perygl sylweddol o lifogydd gan Lywodraeth Cymru gyda mewnbwn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae set ddata gofodol Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd CNC yn ardaloedd daearyddol lle mae CNC yn disgwyl i lifogydd ddigwydd a ble mae CNC yn darparu Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd. Yn gyffredinol, yn yr Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd mae eiddo y disgwylir iddynt ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr. Yn benodol, mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn diffinio lleoliadau o fewn Terfyn y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn ardaloedd daearyddol lle mae'n bosibl i lifogydd ddigwydd o afonydd neu'r môr. Gall un Ardal Rybuddion Llifogydd (Flood Alert Area) o fewn Terfyn Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd gynnwys gorlifdir nifer o ardaloedd â nodweddion tebyg sy’n cynnwys nifer o Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd (Flood Warning Area) . Gall Ardal Rhybuddion Llifogydd

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Dengys y set ddata gofodol hon faint o ardaloedd sensitif (dyfroedd ymdrochi) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru. Mae'r UWWTD (91/271 / EEC) yn rheoleiddio casglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi ac o ddiwydiant. Yn y DU, mae'r gyfarwyddeb yn cael ei gweithredu drwy reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. O dan y rheoliadau hyn, dylai cyrff o ddŵr lle mae angen

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys tair 'shapefile' sy'n dangos maint ardaloedd sensitif (ewtroffig) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC). Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yn disgrifio ewtroffigedd fel 'cyfoethogiad dŵr gan faetholion, yn arbennig cyfansoddion o nitrogen a/neu ffosfforws, sy'n achosi twf cyflymach mewn algâu a ffurfiau uwch o fywyd planhigion i

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn 'shapefile' sy'n dangos maint ardaloedd sensitif (nitradau) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC). Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC) yn rheoleiddio'r gwaith o gasglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi a chan ddiwydiant. Yn y DU, caiff y gyfarwyddeb ei rhoi ar waith trwy Reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. Yn ôl y rheoliadau

  ...Mwy
 • Mae Ardaloedd Storio Llifogydd yn dangos yr ardaloedd hynny sy'n gweithredu fel cronfa gydbwyso, basn storio dŵr neu gronbwll. Eu diben yw gwanhau brig llifogydd sy'n cyrraedd i lefel lif y gall gael ei derbyn gan y sianel i lawr yr afon. Gallant hefyd oedi amseru brig llifogydd er mwyn i'w cyfaint gael ei ryddhau dros gyfnod hirach o amser.

  Ychwanegir Ardaloedd Storio Llifogydd na ddangosir eto

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn crynhoi polygonau sy'n gysylltiedig â phob safle a nodwyd o dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi (76/160 / EEC); fodd bynnag, nid oes gan y polygonau hyn unrhyw statws ffurfiol dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Lle bo safle’n cyfateb i Ardal Sensitif o dan y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru a Lloegr, mae polygon yn cael ei ddarparu ar gyfer yr

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd yn dangos ardaloedd Cymru sy’n elwa ar amddiffynfeydd rhag llifogydd sy’n amddiffyn rhag llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r ardaloedd a ddangosir yn elwa ar lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru.

  Mae'r ffin allanol ar

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau arfordiroedd treftadaeth yng Nghymru. Mae tua thraean, sef 500 km (300 milltir), o arfordiroedd Cymru’n Arfordiroedd Treftadaeth. Sefydlwyd y safleoedd hyn er mwyn amddiffyn ein harfordiroedd rhag datblygiadau ansensitif. Diffinnir y mwyafrif ohonynt yn syml gan y morlin rhwng dau bwynt a enwyd, fodd bynnag, mae gan rai ffiniau mewndirol amlwg.

  ...Mwy
 • Diben yr astudiaeth hon oedd cynhyrchu gwybodaeth am symiau, tarddiadau (yn ôl sector diwydiant a rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff Diwydiannol a Masnachol a gynhyrchwyd gan fusnesau yng Nghymru yn 2018.

  Mae’r wybodaeth hon yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru am nifer o resymau gan gynnwys:

  -          adrodd ar gynhyrchu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn rhoi gwybodaeth am gyfranogiad mewn amrediad eang o weithgareddau awyr agored, o ddringo i fynd am bicnic, sy’n digwydd ym mhob lleoliad, o barciau lleol i fynyddoedd a’r môr. Mae hefyd yn cynnwys agweddau pobl tuag at fioamrywiaeth ac mae’n rhoi manylion unrhyw gamau gweithredu y gall y byddant wedi eu cymryd i helpu i

  ...Mwy
 • Diben yr astudiaeth oedd darparu gwybodaeth am fathau, symiau, tarddiadau (yn ôl y sector Adeiladu a Dymchwel a'r rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff Adeiladu a Dymchwel a gynhyrchwyd gan fusnesau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn 2019. Mae hwn yn arolwg annibynnol ac mae'n disodli'r data o'r arolwg diwethaf ar gyfer blwyddyn galendr 2012. Mae angen y wybodaeth hon am

  ...Mwy
 • Mae Oriel Mapiau Arsylwi Dyfroedd Cyfoeth Naturiol Cymru yn gasgliad o fapiau gwe sy'n ymwneud â'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yng Nghymru. Ewch i'r safle i gael gwybod mwy am y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr.

  I'w weld dan
  Gwefan
 • Mae diwygiadau i ganllawiau monitro'r Cydbwyllgor Cadwraeth Natur wedi’i gwneud yn ofynnol i Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) adolygu ei amcanion cadwraeth ar gyfer Ardaloedd Cadwraeth Arbennig sy’n seiliedig ar afonydd yng Nghymru, yn enwedig o ran ffosfforws, lle mae'r targedau wedi'u tynhau'n sylweddol. Crëwyd y data hwn i nodi cydymffurfiaeth â'r targedau ffosfforws

  ...Mwy
 • Mae Asesiad Perygl Llifogydd Cymru'n darparu asesiad cenedlaethol o berygl llifogydd o afonydd, y môr a dŵr wyneb a chyrsiau dŵr bychain (gan ddisodli set ddata Perygl Llifogydd o Afonydd a'r Môr).

  Mae'r asesiad yn ystyried amddiffynfeydd rhag llifogydd ac yn cyfuno gwaith modelu newydd ar raddfa genedlaethol â modelau manwl ar raddfa leol i greu tri band o ddosbarthiad risg o

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys data asesiad risg a gynhyrchwyd i gefnogi cynlluniau rheoli basn afon Cylch 2. Mae'n cynnwys gwybodaeth am

  – Gyrff dŵr llynnoedd

  – Cyrff dŵr afonydd

  – Cyrff dŵr trawsnewidiol (aberoedd)

  – Cyrff dŵr daear

  – Cyrff dŵr arfordirol

  y dyfernir eu bod mewn perygl o fethu amcanion y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr neu eu bod mewn perygl o ddirywio

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Dyma set ddata wedi ei chasglu o ddata arolwg gyda chyfeiriadau gofodol a gafwyd gan wahanol gymunedau rhynglanw (biotopau) yng Nghymru. Mae mapiau'n cynnwys gwybodaeth ar leoliad biotop, lleoliad targed, mynediad a lluniau o leoliadau. Unwaith yn unig mae safleoedd yn cael eu mapio ac felly maent yn "giplun" mewn amser. Mae methodoleg yr arolwg yn seiliedig ar 'Handbook for Marine Intertidal

  ...Mwy
 • Mae Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) ac Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) yn safleoedd dynodedig sydd wedi eu diogelu dan Gyfarwyddiaethau Cynefinoedd ac Adar y Gymuned Ewropeaidd. Mae’r Cyfarwyddiaethau yn rhestru mathau o gynefinoedd a rhywogaethau yr ystyrir eu bod angen eu gwarchod fwyaf ar lefel Ewropeaidd. Mewn achos o’r fath mae’n orfodol cael rhaglen sy’n

  ...Mwy
 • Dylai unrhyw un sy'n dymuno cwympo coed sicrhau bod trwydded neu ganiatâd o dan gynllun grant wedi’i gymeradwyo gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) cyn i unrhyw gwympo ddigwydd, neu fod un o'r eithriadau’n berthnasol. Fel arfer, mae angen i'r ymgeisydd gael caniatâd gan CNC i gwympo coed sy’n tyfu. Fel arfer, rhoddir hyn ar ffurf Trwydded Torri Coed neu gymeradwyaeth

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Coedwigaeth
 • Safleoedd cerbydau sydd wedi dod i ddiwedd eu hoes sy'n gallu bodloni'r safonau gofynnol yn y Gyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu Hoes ar gyfer dadlygru cerbydau. Gall safleoedd awdurdodedig gael mynediad at gynllun Tystysgrif Ddinistrio'r DVLA. Nid yw hepgoriad o'r set ddata hon o anghenraid yn golygu nad yw safle'n bodloni safonau'r Gyfarwyddeb Cerbydau sydd wedi dod i Ddiwedd eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae’r set ddata hon yn cynnwys gwybodaeth am ddata ‘tanwydd sydd wedi deillio o sbwriel’ allforio gwastraff RDF (pwysau tunelledd misol) o Gymru i wledydd tu allan i’r DU, ers Tachwedd 2014. Mae’r ffigurau pwysau tunelledd yn seiliedig ar fanylion a gyflwynwyd gan safleoedd allforio a derbyn / prosesu ar gyfer pob llwyth a gludwyd / allforiwyd ar gyfer adfer ynni y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Bu cynllun grant Coetiroedd Gwell i Gymru (BWW) yn rhedeg o 2006 hyd nes y cyflwynwyd y cynllun Grant Creu Coetir Glastir yn 2010/11. Roedd BWW yn darparu cymorth i reolwyr tir i gyflawni amcanion polisi coedwigaeth, gan gynnwys creu coetiroedd newydd a rheoli coetiroedd a fodolai er mwyn sicrhau amrywiaeth o ganlyniadau amgylcheddol ac amwynder cymdeithasol llesol.

  Cydnabyddiaeth

  Yn cynnwys

  ...Mwy
 • Coetiroedd Penodedig

  Cyflwynwyd y ‘Cynllun Penodi (Dedication Scheme) (Sail I & II)  yn 1947 er mwyn annog perchnogion tir i ymrwymo i gadw’u tir mewn coedwigaeth ac i gyflwyno arfer coedwigaeth dda. Cyflwynwyd Sail III yn 1974, gan ddarparu grantiau ar gyfer plannu newydd ac arian ychwanegol ar gyfer coed llydanddail. Caewyd y cynllun i ymgeiswyr newydd yn 1981. Gallai tir

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol
 • Mae’n rhaid i holl weithredwyr cyfleusterau rheoli gwastraff sy’n cael eu rheoleiddio ddarparu manylion i ni ynghylch y maint a’r math o wastraff y maent yn delio ag ef h.y. faint o wastraff a dderbynnir ar y safle a’r gwastraff a anfonir o’r safle i gyfleusterau neu brosesau eraill. Defnyddir y data hwn i fonitro cydymffurfiad ond yn hanesyddol, fe’i

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Cafodd Cofrestr Cymunedau mewn Perygl ei datblygu i ddarparu dull gwrthrychol o nodi perygl a blaenoriaethu gweithgareddau rheoli perygl llifogydd ar lefel gymunedol Cymru gyfan. Mae’n defnyddio methodoleg safonol ar draws yr holl ffynonellau llifogydd i gyfrifo ‘sgôr perygl’ ddamcaniaethol sy’n caniatáu mesur a rhestru peryglon cymharol yn ôl safle (o

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Rheoliadau Gwastraff Peryglus 2005 yn gofyn bod unrhyw un sy'n cynhyrchu neu'n cadw gwastraff peryglus ar unrhyw safle yng Nghymru'n cofrestru'r safle gyda Cyfoeth Naturiol Cymru bob blwyddyn, os nad yw cyfanswm y gwastraff peryglus yn llai na 500kg bob blwyddyn. Mae 'na gofrestr gyhoeddus ar-lein ble gellir chwilio'r cofrestriadau sy'n dangos enw'r busnes, cyfeirnod y cofrestriad, cyfeiriad,

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae'r set ddata hon yn gatalog o ddelweddau morloi a gasglwyd fel rhan o waith monitro morloi a thystiolaeth Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru (CNC). Darparwyd delweddau hefyd gan wirfoddolwyr, partneriaid, sefydliadau ac aelodau'r cyhoedd trwy gydweithrediad â'r  Cyngor Cefn Gwlad/CNC. Mae'r delweddau'n dangos pennau, gyddfau ac ystlysau morloi llwyd (benywod yn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Morol
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys manylion cronfeydd dŵr uwch mawr. Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn casglu a chynnal data ar bob cronfa ddŵr ddynodedig neu bob cronfa ddŵr sy'n gallu dal dros 10,000 metr ciwbig o ddŵr uwchben lefel naturiol unrhyw ran o'r tir sy'n ffinio arni, sy'n cael ei diffinio fel 'cronfa ddŵr uwch mawr' dan Ddeddf Cronfeydd Dŵr 1975. Mae dau fath o gronfeydd dŵr yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd Dŵr
Tudalen 1 o 4 (182 canlyniadau)