Catalog

224 Canlyniadau


 •  Ardal Diweddaraf Adeiledig Up Is Poblogaethau Isadran (2015 hyd at Mai 2017)

 • Rhestr o Ysbytai, Meddygfeydd Meddygon, Deintyddion, Optegwyr a Fferyllfeydd

 • Haenau SGDd (GIS) yn dangos helaethrwydd a dosbarthiad adar môr yn nyfroedd Cymru. Mae’r set ddata’n cynnwys data crai sy’n dangos arsylwadau’n ymwneud â’r holl adar môr a’r gridiau a grëwyd lle y dangosir dwysedd y rhywogaethau sy’n hedfan ac yn eistedd ar raddfa grid 3 cilometr a chwmpas yr arolwg. Pwrpas y gwaith cipio data hwn

  ...Mwy
 • Mae adeiladau a strwythurau o bwysigrwydd cenedlaethol yn cael diogelwch cyfreithiol drwy gael eu rhoi ar ‘Restr’ o Adeiladau o Ddiddordeb Pensaernïol neu Hanesyddol Arbennig. O dan Adran 1 o Ddeddf Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990, mae'n ofynnol i Weinidogion Cymru lunio a chynnal y rhestr hon.

  Cynhaliwyd yr arolygiadau cyntaf o'r Rhestr yn y cyfnod

  ...Mwy
 • O dan Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) (2016), mae Adran 7 yn ei gwneud hi'n ofynnol i lunio rhestrau bioamrywiaeth. Mae'r rhestrau hyn yn cynnwys mathau o gynefinoedd sy’n "bwysig iawn" at ddibenion cynnal a gwella bioamrywiaeth mewn perthynas â Chymru. Mae'r rhestr hon yn disodli'r ddyletswydd yn Adran 42 Deddf yr Amgylchedd Naturiol a Chymunedau Gwledig 2006. Mae'r set ddata hon yn

  ...Mwy
 • Mae hwn yn arddangos y data samplu mewnbwn ac allbwn chwarterol a adroddir gan weithredwyr, y mae'n ofynnol i gyfleusterau deunyddiau cymwys ei ddarparu o dan y rheoliadau. Nid yw hyn yn cynnwys gwybodaeth ychwanegol a adroddir gan safleoedd nad yw'n ofynnol iddi gael ei samplu. Câi data ar gyfer Cymru a Lloegr ar gyfer y cyfnod cyn 2020 ei gyhoeddi ar Borth WRAP yn flaenorol.

  Data a

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Roedd y dosbarthiad Amcanion Ansawdd Afon (RQO) yn cael ei ddefnyddio i gynllunio gwelliannau mewn ansawdd dŵr tan 2006 pan orffennodd y cynllun.   Roedd RQOau yn cael eu rhoi i afonydd mawr (yn ddibynnol ar lif yr afon). Roedd samplau cemegol yn cael eu cymryd 12 gwaith y flwyddyn. Byddai unrhyw fethiannau yn ansawdd yr afon, eu rhesymau a'r gweithrediadau i'w rhoi ar waith, yn cael eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn dangos amddiffynfeydd rhag llifogydd sydd wedi'u hadeiladu er mwyn gwarchod yn erbyn llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r amddiffynfeydd a ddangosir yn darparu lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru. Ychwanegir amddiffynfeydd rhag llifogydd nad ydynt wedi'u dangos eto, a'r

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Cyfoeth Naturiol Cymru'n monitro safleoedd dŵr nofio yn Nghymru a ganfyddwyd o fewn Cyfarwyddeb Dyfroedd Nofio CE 2006/7. Cymerir samplau trwy gydol y tymor nofio o fis Mai hyd at ddiwedd Medi ac maen nhw'n cael eu dadansoddi am ddau baramedr: Escherichia coli ac enterococci coluddol. Cyflwynir dosbarthiad ansawdd dŵr nofio, fel arfer yn seiliedig ar bedair blynedd o ganlyniadau sampl, ar

  ...Mwy
 • Yr Archif Genedlaethol Llif Afon yw canolbwynt y DU ar gyfer data llif afon a phrif archif llifau dyddiol a briglifoedd ar gyfer y Deyrnas Unedig. Mae'r archif yn cynnwys data dyddiol, misol a briglif o dros 1,500 o orsafoedd mesur ledled y DU. Mae'r Archif Genedlaethol Llif Afon yn meddu ar ystod eang o wybodaeth hydrolegol i helpu i ddeall a dehongli llifau afon mesuredig. Yn ogystal â

  ...Mwy
 • Catalog o Fodelau Tir Digidol (DTM) a Modelau Arwyneb Digidol (DSM) LiDAR Hanesyddol yng Nghymru a ddarperir gan Cyfoeth Naturiol Cymru gyda hyperddolenni lawrlwytho.

  Dyma ased dros dro a ddarperir hyd nes y caiff ateb mwy parhaol ei ddatblygu trwy borth ‘Lle’ Llywodraeth Cymru. O’r herwydd, gall newid.

  Mae’r data ar gael, yn dibynnu ar amser a lleoliad, mewn cydraniadau

  ...Mwy
 • Mae’r cofnod yn cynnwys data sy’n gysylltiedig â cheisiadau hanesyddol am drwyddedau morol yng Nghymru, a rhai sydd wedi dod i ben. Mae’r data’n galluogi’r arfer o fapio lleoliad y ceisiadau fel y gellir asesu unrhyw effeithiau cyfunol gyda chynigion eraill.

  Cydnabyddiaeth

  Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Hawl Cronfa

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Morol
 • Mae data tymheredd dŵr yn cael ei gasglu a'i storio gan Cyfoeth Naturiol Cymru am wahanol resymau ac mewn gwahanol leoliadau. Gall cyfresi amser o dymheredd arwyneb dŵr ddangos newid hinsawdd ac ymatebion ecolegol cysylltiol. Crëwyd archif yn 2007 fel rhan o brosiect ymchwil, ac mae'n goladiad unigryw rhwng data tymheredd Cyfoeth Naturiol Cymru ac Asiantaethau'r Amgylchedd o fwy na 30,000

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • The Crown Estate Key Resource Area (KRA) 2014 fel a ehangwyd gan Bide et al. 2013 – Gweler testun tarddiad Ardal Adnodd (dolen isod) am y fethodoleg lawn.

  Ardaloedd sydd ag adnoddau tywod a graean pwysig.  Wedi’u cyhoeddi fel rhan o brosiect ymchwil Mineral Resource Assessment of the UK Continental Shelf a gomisiynwyd gan Ystad y Goron fel a addaswyd ganddynt.

  Mae’r set

  ...Mwy
 • Mae'r Ardal Adnoddau Dyframaethu yn deillio'n bennaf o astudiaeth gan ABPmer (2015), 'A Spatial Assessment of the Potential for Aquaculture in Welsh Waters' a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru. Fel rhan o'r prosiect, roedd angen datblygu haenau data gofodol er mwyn amlygu ardaloedd dyframaeth posibl ar sail adnoddau naturiol addas, defnyddiau morol eraill, ac agosrwydd at seilwaith hanfodol. Yn

  ...Mwy
 • Mae Ardaloedd Adnoddau yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, dosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio. Mae Ardaloedd Adnoddau Ynni Ffrwd Lanw yn seiliedig ar Ardaloedd Adnoddau Allweddol Ystâd y Goron (Ystâd y Goron, 2013) ac ardaloedd sy'n cael eu diffinio yn y Fframwaith Strategol Ynni Adnewyddadwy Morol

  ...Mwy
 • Mae Ardaloedd Adnoddau yn ardaloedd eang sy'n disgrifio, ar gyfer rhai sectorau, dosbarthiad adnodd penodol sydd â'r potensial i gael ei ddefnyddio neu sy'n cael ei ddefnyddio. Roedd Ardaloedd Adnoddau ynni'r tonnau yn seiliedig ar Atlas Adnoddau Ynni Adnewyddadwy Morol y DU (ABPmer, 2008) ac ardaloedd sy'n cael eu diffinio yn y Fframwaith Strategol Ynni Adnewyddadwy Morol (RPS, 2011).

  ...Mwy
 • Mae Llywodraeth Cymru yn awdurdod cynllun morol ac mae'n gyfrifol am baratoi cynlluniau morol ar gyfer Cymru. Mae ardal y cynllun morol yng Nghymru yn cynnwys rhanbarthau cynllunio morol ar y glannau ac ar y môr. Mae rhanbarth y glannau yn ymestyn o benllanw cymedrig y gorllanw (MHWS) i derfyn 12 milltir fôr (12 nm) o fôr tiriogaethol y DU, a'r rhanbarth alltraeth o derfyn 12nm

  ...Mwy
 • Y diffiniad o ardaloedd adeiledig yw tir y byddai’n amhosibl newid ei gymeriad trefol yn ôl i’w gyflwr gwreiddiol, sef pentrefi, trefi, neu ddinasoedd. Maent yn cynnwys ardaloedd o dir adeiledig sy’n o leiaf 20 o hectarau (200,000m2). Mae unrhyw ardaloedd sydd â llai na 200 metr rhyngddynt yn cael eu cysylltu ac maent yn dod yn un ardal adeiledig.

 • Mae Ardaloedd Basn Afon y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr ar gyfer Cylch 1 yn cynnwys nodweddion sydd wedi cael eu coladu fel y diffiniwyd ar gyfer gweithredu'r Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr. Mae erthygl 2, cymal 2 y Gyfarwyddeb Fframwaith Dŵr yn eu diffinio'n 'ardal o dir a môr, sy'n cynnwys un neu fwy o fasnau afon cyfagos ynghyd â'r dyfroedd tir ac arfordirol cysylltiedig'. Mae'r set ddata

  ...Mwy
 • Mae'r Fframwaith Datblygu Cenedlaethol (FfDC) wedi nodi 14 o ardaloedd y gellid rhoi blaenoriaeth ar gyfer datblygu rhwydweithiau gwresogi ardal ynddynt.

  System o bibellau yw Rhwydwaith Gwresogi Ardal sy'n cario gwres o ffynhonnell ganolog i wresogi nifer o adeiladau preswyl a busnes. O ganlyniad, nid oes angen ffynonellau gwres ar wahân yn yr adeiladau unigol hynny. Gallai'r ffynhonnell

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn cynnwys ffiniau Ardaloedd Cadwraeth Arbennig (ACA) a ddynodwyd yng Nghymru. Daeth Cyfarwyddeb Cynefinoedd a Rhywogaethau'r Gymuned Ewropeaidd i rym yn1992 gyda'r nod o warchod bioamrywiaeth trwy ddiogelu ystod eang o gynefinoedd a rhywogaethau o anifeiliaid a phlanhigion. Mae pob ACA, ynghyd ag Ardaloedd Gwarchodaeth Arbennig (AGA) a ddynodwyd o dan Gyfarwyddeb Adar

  ...Mwy
 • Fel tirweddau, mae morweddau’n adlewyrchu’r berthynas rhwng pobl a lleoedd a’r rhan sydd gan hyn wrth ffurfio cyd-destun ein bywydau bob dydd. Mae Ardaloedd Cymeriad Morol yn tynnu sylw at ddylanwadau naturiol, diwylliannol a chanfyddiadol hollbwysig sy’n gwneud cymeriad pob morwedd yn arbennig ac yn unigryw. Comisiynwyd CNC ar ran Llywodraeth Cymru i bennu cymeriad

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Morol
 • Mae’r set ddata hon yn cynnwys ffiniau ar gyfer y 48 o ardaloedd cymeriad tirwedd rhanbarthol yng Nghymru. Pwrpas y gwaith cipio data oedd gwahaniaethu’n ddaearyddol rhwng gwahanol ranbarthau yng Nghymru o safbwynt hunaniaeth y dirwedd a pha nodweddion a phriodweddau sy’n gwneud un rhanbarth yn wahanol i un arall. Caiff y gwahaniaethau a’r sbardunau polisi hyn eu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Amgylchedd
 • Ardaloedd Cynnyrch (AC) yw'r lefel isaf o ddaearyddiaeth a gynhyrchwyd ar draws yr holl bynciau cyfrifiad.

  Mae AC yn gynnwys niferoedd tua gyfartal o breswylwyr arferol, a'r bwriad yw darparu ddaearyddiaethau sy'n caniatau adrodd o ystadegau ar draws amser ar sail ddaearyddol gyson.

  I'w weld dan
  Data gofodol Ystadegau
 • Cawsant Ardaloedd Cynnyrch Ehangach eu cynllunio i wella adrodd ar ystadegau ardaloedd bach ac wedi cael eu hadeiladu i fyny o grwpiau o ardaloedd cynnyrch (OA). Ystadegau ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (MSOA) eu rhyddhau yn wreiddiol yn 2004 ar gyfer Cymru a Lloegr.

  Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Canol (MSOA) yn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Ystadegau
 • Cawsant Ardaloedd Cynnyrch Ehangach eu cynllunio i wella adrodd ar ystadegau ardaloedd bach ac wedi cael eu hadeiladu i fyny o grwpiau o ardaloedd cynnyrch (OA). Ystadegau ar gyfer Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) ac Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Ganol (MSOA) eu rhyddhau yn wreiddiol yn 2004 ar gyfer Cymru a Lloegr

  Mae Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is (LSOA) yn ardal

  ...Mwy
 • Data Ffiniau ar gyfer Ardaloedd Dynodedig Ddeddf Teithio Byw (Cymru) 2013, yn ganlyniad Cyfarwyddyd yn dynodi ardaloedd dynodedig mewn perthynas â llwybrau Teithio Byw.

  Mae Gweinidogion Cymru, wrth arfer y pwerau a drosglwyddir iddynt gan adran 2(4) a (5) o Ddeddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 (“y Ddeddf”) yn gwneud y Cyfarwyddyd canlynol.

  O dan adran 2(1) y Ddeddf,

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Deddfwriaeth
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol yr holl Ardaloedd Gwarchodaeth Gofodol (AGG) yng Nghymru. Yn unol â Chyfarwyddeb Adar  1979  y CE rhaid i aelod wladwriaethau sefydlu AGA i warchod cynefinoedd dau gategori o adar:

  i) Rhywogaethau sy'n brin neu'n fregus - mae pedwar deg wyth ohonynt yn y DU.

  ii) Rhai rhywogaethau mudol sy'n ymweld â'n glannau yn

  ...Mwy
 • Dyma’r setiau data gofodol sy'n crynhoi’r polygonau graddau ar gyfer Ardaloedd Gweithredol Cyfoeth Naturiol Cymru.

  Cydnabyddiaeth

  Yn cynnwys gwybodaeth Cyfoeth Naturiol Cymru © Cyfoeth Naturiol Cymru a Chronfa Ddata Hawl. Cedwir pob hawl.

 • Ardal hamdden sy'n cael ei rheoli ac sydd â ffin ffisegol (e.e. maes parcio, lle chwarae neu adeilad). Mae yna nifer o Fathau o Asedau:

  - Cerbydau - ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y CNC neu nodwedd naturiol a ddefnyddir yn aml, ac sydd â gweithgaredd rheoli a buddsoddi (e.e. Maes parcio, cilfan)

  - Ardal Ymwelwyr -  ased a adeiladwyd ac a osodwyd yn bwrpasol gan y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Coedwigaeth
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau digidol yr holl Ardaloedd o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) yng Nghymru. Dynodir AHNE dan Ddeddf Cefn Gwlad 1949, ond yn wahanol i Barciau Cenedlaethol, nid yw AHNE yn cael eu creu’n benodol ar gyfer cyfleoedd hamdden. Fodd bynnag, mae hamdden yn dderbyniol o fewn AHNE os yw'n gyson â chadwraeth a gwella harddwch naturiol ac anghenion

  ...Mwy
 • Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 1 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli o lifogydd dŵr wyneb yn unig (o ddŵr wyneb ffo, dŵr daear a chyrsiau dŵr cyffredin). Nodwyd yr ardaloedd hyn at ddiben yr Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd cyntaf o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009 gan ddefnyddio canllawiau a gynhyrchwyd gan Lywodraeth Cymru

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Ardaloedd Perygl Llifogydd Cylch 2 yw'r cymunedau hynny yng Nghymru lle mae'r peryglon llifogydd mwyaf sylweddol yn bodoli ar draws pob ffynhonnell perygl llifogydd. Cawson nhw eu nodi at ddiben yr ail Asesiad Cychwynnol o’r Bygythiad Llifogydd o dan Reoliadau Perygl Llifogydd 2009. Pennwyd y trothwy ar gyfer cymunedau sydd mewn perygl sylweddol o lifogydd gan Lywodraeth Cymru gyda mewnbwn

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Ers mis Rhagfyr 1997 mae pob awdurdod lleol yn y DU wedi bod yn cynnal adolygiad ac asesiad o ansawdd aer yn eu hardal. Mae hyn yn cynnwys mesur llygredd aer a cheisio rhagweld sut y bydd hwn yn newid yn ystod y blynyddoedd nesaf. Nod yr adolygiad yw gwneud yn siŵr y bydd yr amcanion ansawdd aer
  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Amgylchedd
 • Mae set ddata gofodol Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd CNC yn ardaloedd daearyddol lle mae CNC yn disgwyl i lifogydd ddigwydd a ble mae CNC yn darparu Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd. Yn gyffredinol, yn yr Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd mae eiddo y disgwylir iddynt ddioddef o lifogydd o afonydd neu'r môr. Yn benodol, mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn diffinio lleoliadau o fewn Terfyn y

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd yn ardaloedd daearyddol lle mae'n bosibl i lifogydd ddigwydd o afonydd neu'r môr. Gall un Ardal Rybuddion Llifogydd (Flood Alert Area) o fewn Terfyn Gwasanaeth Rhybuddion Llifogydd gynnwys gorlifdir nifer o ardaloedd â nodweddion tebyg sy’n cynnwys nifer o Ardaloedd Rhybuddion Llifogydd (Flood Warning Area) . Gall Ardal Rhybuddion Llifogydd

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Dengys y set ddata gofodol hon faint o ardaloedd sensitif (dyfroedd ymdrochi) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru. Mae'r UWWTD (91/271 / EEC) yn rheoleiddio casglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi ac o ddiwydiant. Yn y DU, mae'r gyfarwyddeb yn cael ei gweithredu drwy reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. O dan y rheoliadau hyn, dylai cyrff o ddŵr lle mae angen

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn cynnwys tair 'shapefile' sy'n dangos maint ardaloedd sensitif (ewtroffig) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC). Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol yn disgrifio ewtroffigedd fel 'cyfoethogiad dŵr gan faetholion, yn arbennig cyfansoddion o nitrogen a/neu ffosfforws, sy'n achosi twf cyflymach mewn algâu a ffurfiau uwch o fywyd planhigion i

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata hon yn 'shapefile' sy'n dangos maint ardaloedd sensitif (nitradau) y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC). Mae'r Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (91/271/EEC) yn rheoleiddio'r gwaith o gasglu a thrin dŵr gwastraff o gartrefi a chan ddiwydiant. Yn y DU, caiff y gyfarwyddeb ei rhoi ar waith trwy Reoliadau Trin Dŵr Gwastraff Trefol 1994. Yn ôl y rheoliadau

  ...Mwy
 • Mae Ardaloedd Storio Llifogydd yn dangos yr ardaloedd hynny sy'n gweithredu fel cronfa gydbwyso, basn storio dŵr neu gronbwll. Eu diben yw gwanhau brig llifogydd sy'n cyrraedd i lefel lif y gall gael ei derbyn gan y sianel i lawr yr afon. Gallant hefyd oedi amseru brig llifogydd er mwyn i'w cyfaint gael ei ryddhau dros gyfnod hirach o amser.

  Ychwanegir Ardaloedd Storio Llifogydd na ddangosir eto

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Mae'r set ddata hon yn crynhoi polygonau sy'n gysylltiedig â phob safle a nodwyd o dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi (76/160 / EEC); fodd bynnag, nid oes gan y polygonau hyn unrhyw statws ffurfiol dan y Gyfarwyddeb Dŵr Ymdrochi. Lle bo safle’n cyfateb i Ardal Sensitif o dan y Gyfarwyddeb Trin Dŵr Gwastraff Trefol (UWWTD) yng Nghymru a Lloegr, mae polygon yn cael ei ddarparu ar gyfer yr

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Dŵr
 • Mae'r Ardaloedd sy'n Elwa ar Amddiffynfeydd rhag Llifogydd yn dangos ardaloedd Cymru sy’n elwa ar amddiffynfeydd rhag llifogydd sy’n amddiffyn rhag llifogydd o afonydd a'r môr. Mae'r ardaloedd a ddangosir yn elwa ar lefelau gwahanol o amddiffyniad rhag llifogydd a chydnabyddir hyn yn y dosbarthiad risg a ddangosir ar fap Asesiad Perygl Llifogydd Cymru.

  Mae'r ffin allanol ar

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Llifogydd
 • Rhennir cyfrifoldebau am drwyddedu ynni, cydsynio a chaniatáu ynni yn ardal y Cynllun rhwng Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru a'r Awdurdod Olew a Nwy.

  Mae Deddf Cymru 2017 yn datganoli trwyddedu olew a nwy i Lywodraeth Cymru ar gyfer rhanbarthau ar y tir a dyfroedd mewnol (ardaloedd rhynglanwol, aberoedd neu ddyfroedd cilfach arfordirol sydd yn dod o fewn ardal drwydded ar y tir Cymru

  ...Mwy
 • Mae'r set ddata gofodol hon yn crynhoi ffiniau arfordiroedd treftadaeth yng Nghymru. Mae tua thraean, sef 500 km (300 milltir), o arfordiroedd Cymru’n Arfordiroedd Treftadaeth. Sefydlwyd y safleoedd hyn er mwyn amddiffyn ein harfordiroedd rhag datblygiadau ansensitif. Diffinnir y mwyafrif ohonynt yn syml gan y morlin rhwng dau bwynt a enwyd, fodd bynnag, mae gan rai ffiniau mewndirol amlwg.

  ...Mwy
 • Diben yr astudiaeth hon oedd cynhyrchu gwybodaeth am symiau, tarddiadau (yn ôl sector diwydiant a rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff Diwydiannol a Masnachol a gynhyrchwyd gan fusnesau yng Nghymru yn 2018.

  Mae’r wybodaeth hon yn ofynnol gan Lywodraeth Cymru am nifer o resymau gan gynnwys:

  -          adrodd ar gynhyrchu

  ...Mwy
  I'w weld dan
  Data gofodol Gwastraff
 • Mae Arolwg Hamdden Awyr Agored Cymru (WORS) yn rhoi gwybodaeth am gyfranogiad mewn amrediad eang o weithgareddau awyr agored, o ddringo i fynd am bicnic, sy’n digwydd ym mhob lleoliad, o barciau lleol i fynyddoedd a’r môr. Mae hefyd yn cynnwys agweddau pobl tuag at fioamrywiaeth ac mae’n rhoi manylion unrhyw gamau gweithredu y gall y byddant wedi eu cymryd i helpu i

  ...Mwy
 • Diben yr astudiaeth oedd darparu gwybodaeth am fathau, symiau, tarddiadau (yn ôl y sector Adeiladu a Dymchwel a'r rhanbarth daearyddol), a thynged (dull rheoli) gwastraff Adeiladu a Dymchwel a gynhyrchwyd gan fusnesau a'r sector cyhoeddus yng Nghymru yn 2019. Mae hwn yn arolwg annibynnol ac mae'n disodli'r data o'r arolwg diwethaf ar gyfer blwyddyn galendr 2012. Mae angen y wybodaeth hon am

  ...Mwy
 • Cwblhawyd yr holl waith arolygu gan ABPmer ar ran Llywodraeth Cymru. Dewiswyd dwy ardal ar gyfer y gwaith arolygu a oedd yn cwmpasu dwy ardal ddaearyddol eang, Penmaen Dewi, Sir Benfro; ac ardal i’r gorllewin o Ynys Môn. Cynhaliwyd arolygon yn ystod mis Gorffennaf a mis Awst 2019. Wrth gasglu data aml-belydr, cadwyd gorgyffyrddiad priodol er mwyn sicrhau cwmpas cyflawn heb unrhyw

  ...Mwy
Tudalen 1 o 5 (224 canlyniadau)